Regulamin Typer PGE Ekstraligi

REGULAMIN KONKURSU „Typer PGE Ekstraligi”

Konkurs z dziedziny sportu dotyczący typowania kolejności miejsc drużyn, wyników meczów i liczby zdobywanych punktów przez zawodników w wyścigach i meczach rozgrywek żużlowych PGE Ekstraligi (dalej: „Konkurs”)

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizator Konkursu.

Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Pestalozziego 3 (85-095), zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000264778, NIP: 554-269-43-84 (dalej: „Organizator”), będąca spółką zarządzającą klubowymi rozgrywkami żużlowymi PGE Ekstraligi o tytuł Drużynowego Mistrza Polski na Żużlu (dalej: „PGE Ekstraliga”).

 1. Rodzaj i forma Konkursu.
 • Rodzaj Konkursu – konkurs z dziedziny sportu (żużlowy) związany z typowaniem kolejności drużyn (miejsc), wyników meczów i liczby zdobywanych punktów (i bonusów) przez zawodników w wyścigach i meczach odbywających się w ramach klubowych rozgrywek żużlowych PGE Ekstraligi w sezonie 2022 (dalej: „PGE Ekstraliga 2022”);
 • Forma Konkursu – warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest ukończenie 18 roku życia (osiągniecie pełnoletniości) oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i statusu konsumenta w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.), a warunkiem otrzymania nagrody – w przypadku laureatów Konkursu, jest także podanie adresu do wysyłki nagrody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby współpracujące z tymi podmiotami, bądź świadczące usługi na ich rzecz w związku z przeprowadzeniem Konkursu, bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora.
 1. Formuła.

Konkurs polega na typowaniu kolejności drużyn (miejsce), wyników meczów i liczby zdobywanych punktów (i bonusów) przez zawodników w wyścigach i meczach rozgrywek żużlowych PGE Ekstraligi i odbywa się wyłącznie w oficjalnej aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi, którą można pobrać na urządzenia mobilne https://speedwayekstraliga.pl/spolka-ekstraliga/pge-ekstraliga-aplikacja-mobilna/ (dalej: „Aplikacja”). Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zalogowanie się przez Uczestnika do Aplikacji poprzez podanie wskazanych tam danych logowania.

 1. Cel Konkursu.

Celem Konkursu jest promocja żużla, w szczególności PGE Ekstraligi, a także ogólna promocja sportu.

II. Zasady ogólne Konkursu.

 1. Prowadzona jest klasyfikacja Uczestników Konkursu (klasyfikacja konkursowa) w zakresie rund rozgrywek PGE Ekstraligi 2022 i klasyfikacja całosezonowa. W przypadku sklasyfikowania Uczestników ex aequo w zakresie liczby zdobytych punktów, o miejscu decyduje czas wprowadzenia ostatniej aktualizacji przez Uczestnika w każdej z części Konkursu (mierzony w sekundach).
 2. Cztery rodzaje typowania tworzą całość klasyfikacji, a każda z nich jest osobno punktowana. Wyróżnia się następujące składowe Konkursu oznaczone w zakładce Typer w Aplikacji w postaci słowno – graficznej:

a) Typuj sezon – typowanie miejsc drużyn PGE Ekstraligi 2022 po zakończonym sezonie rozgrywkowym:

– zgodnie z informacją w Aplikacji typowanie zostaje otwarte w chwili publikacji w Aplikacji (przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego, ale nie później niż 04.04.2022), a zamknięte w dniu rozgrywania pierwszego meczu pierwszej rundy rozgrywkowej sezonu 2022 PGE Ekstraligi zgodnie z terminarzem rozgrywek i godziną podaną w Aplikacji;

– należy wytypować kolejność 1-8 (miejsca) drużyn na koniec sezonu w rozgrywkach PGE Ekstraligi 2022;

– punktacja: 16 pkt: sumarycznie, tj. za każde dobrze wytypowane miejsce odpowiednio: 2 pkt – 1 miejsce, 2 pkt – 2 miejsce, 2 pkt – 3 miejsce, 2 pkt – 4 miejsce, 2 pkt – 5 miejsce, 2 pkt – 6 miejsce, 2 pkt – 7 miejsce, 2 pkt – 8 miejsce;

– dodatkowo za prawidłowe wytypowanie całej ósemki zgodnie z miejscami zajętymi po zakończonych rozgrywkach PGE Ekstraligi 2022 do punktacji Uczestnika dodane będzie 16 pkt.;

– Uczestnik może zmodyfikować swoje typy po ich zatwierdzeniu wyłącznie do daty i godziny wskazanej w ramach tego typowania w Aplikacji;

b) Typuj mecz – typowanie wyników meczów rozgrywek PGE Ekstraligi 2022:

– zgodnie z informacją w Aplikacji typowanie zostaje otwarte od godz. 12:00 we wtorki przed daną rundą zgodnie z terminarzem PGE Ekstraligi 2022 do godz. 16:00 w piątki przed daną rundą zgodnie z terminarzem PGE Ekstraligi 2022;

– należy wytypować wynik końcowy każdego meczu PGE Ekstraligi 2022 poprzez wskazanie liczby punktów zdobytych przez każdą z drużyn w przedziale od 0 do 75;

– za każdy dobrze wytypowany wynik meczu PGE Ekstraligi 2022 (prawidłowe wytypowanie punktów obu drużyn na koniec meczu) przyznawane są 3 pkt, a za każdy dobrze wytypowany wynik meczu PGE Ekstraligi 2022 w zakresie zwycięzcy 1 pkt (złe wytypowanie punktów obu drużyn lub jednej drużyny na koniec meczu, ale prawidłowe wskazanie zwycięzcy);

– w przypadku dobrze wytypowanego wyniku meczu PGE Ekstraligi 2022 i przyznania 3 pkt, do klasyfikacji nie są dodawane punkty za dobre wytypowanie zwycięzcy (remisu) w meczu PGE Ekstraligi 2022;

– należy wytypować wyniki wszystkich meczów w danej rundzie PGE Ekstraligi 2022;

c) Typuj zawodnika – typowanie najskuteczniejszego zawodnika w danej drużynie w ramach każdego meczu PGE Ekstraligi 2022 w odniesieniu do zdobytych punktów i bonusów:

– zgodnie z informacją w Aplikacji typowanie zostaje otwarte od godz. 12:00 we wtorki przed daną rundą zgodnie z terminarzem PGE Ekstraligi 2022 do godz. 16:00 w piątki przed daną rundą zgodnie z terminarzem PGE Ekstraligi 2022;

– należy wytypować w każdej drużynie zawodnika, który zdobędzie najwięcej punktów i bonusów we wskazanym meczu PGE Ekstraligi 2022 w ramach każdej rundy;

– za prawidłowe wytypowanie zawodnika, który w danej drużynie we wskazanym meczu PGE Ekstraligi 2022 w ramach każdej rundy zdobędzie najwięcej punktów i bonusów otrzymuje się 1 punkt. Razem do zdobycia w tej aktywności w jednym meczu są 2 pkt.;

– w przypadku, gdy więcej niż 1 zawodnik w danym meczu PGE Ekstraligi 2022 zdobędzie taką samą najwyższą liczbę punktów i bonusów przyznawane są punkt ex aequo, gdy Uczestnik wytypował chociaż jednego takiego zawodnika;

d) Kto lepszy? – typowanie wyników wskazanych zawodników w zakresie zdobytych punktów i bonusów w meczach rozgrywek PGE Ekstraligi 2022:

– zgodnie z informacją w Aplikacji typowanie zostaje otwarte od godz. 12:00 we wtorki przed daną rundą zgodnie z terminarzem PGE Ekstraligi 2022 do godz. 16:00 w piątki przed daną rundą zgodnie z terminarzem PGE Ekstraligi 2022;

– z jednego meczu PGE Ekstraligi 2022 do typowania wskazana jest para zawodników (po jednym z każdej drużyny) w celu wskazania tego z zawodników, który wywalczy w nim większą liczbę punktów i punktów bonusowych we wskazanym meczu PGE Ekstraligi 2022;

– za prawidłowe wytypowanie zawodnika, który wywalczy we wskazanym meczu PGE Ekstraligi 2022 większą liczbę punktów i punktów bonusowych w parze zawodników otrzymuje się 1 pkt;

– w przypadku, gdy żaden z zawodników we wskazanej parze zawodników nie był lepszy (zawodnicy zanotowali taką samą liczbę punktów i bonusów) punkty do klasyfikacji nie są przyznawane.

 1. Nie podanie adresu mailowego w Aplikacji lub podanie w niej nieprawidłowego adresu mailowego, skutkuje brakiem możliwości kontaktu z Uczestnikiem Konkursu, a tym samym rezygnacją przez niego z ewentualnej Nagrody.
 2. Organizator nie dokonuje ingerencji w dane z kont Uczestników Konkursu i nie zmienia ich (np. adresów mailowych) w trakcie trwania Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania punktacji dotyczącej całej rundy rozgrywek PGE Ekstraligi 2022 wraz z wynikami Uczestników i anulowania jej w klasyfikacji na podstawie ważnych powodów wynikających z przebiegu rozgrywek PGE Ekstraligi 2022.

III. Nagrody.

 1. Ustala się następujące nagrody w Konkursie (dalej: „Nagrody”):

Za rundy 1-7 PGE Ekstraligi 2022 – sumowanie punktów po zakończonej 7. rundzie PGE Ekstraligi 2022 z uwzględnieniem wyników rund 1.-7. PGE Ekstraligi 2022:

1)          pierwsza Nagroda – za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-7 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

2)          druga Nagroda – za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-7 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

3)          trzecia Nagroda – za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-7 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

4)          czwarta Nagroda – za zajęcie czwartego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-7 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

5)          piąta Nagroda – za zajęcie piątego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-7 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

6)          szósta Nagroda – za zajęcie szóstego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-7 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

7)          siódma Nagroda – za zajęcie siódmego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-7 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

8)          ósma Nagroda – za zajęcie ósmego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-7 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

9)          dziewiąta Nagroda – za zajęcie dziewiątego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-7 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

10)        dziesiąta Nagroda – za zajęcie dziesiątego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-7 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

Za rundy 1-14 PGE Ekstraligi 2022 – sumowanie punktów po zakończonej 14. rundzie PGE Ekstraligi 2022 z uwzględnieniem wyników rund 1.-14. PGE Ekstraligi 2022:

1)          pierwsza Nagroda – za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-14 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

2)          druga Nagroda – za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-14 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

3)          trzecia Nagroda – za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-14 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

4)          czwarta Nagroda – za zajęcie czwartego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-14 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

5)          piąta Nagroda – za zajęcie piątego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-14 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

6)          szósta Nagroda – za zajęcie szóstego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-14 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

7)          siódma Nagroda – za zajęcie siódmego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-14 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

8)          ósma Nagroda – za zajęcie ósmego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-14 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

9)          dziewiąta Nagroda – za zajęcie dziewiątego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-14 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

10)       dziesiąta Nagroda – za zajęcie dziesiątego miejsca w klasyfikacji konkursowej rund: 1-14 PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;

Za cały sezon PGE Ekstraligi 2022 (obejmujący wszystkie rundy PGE Ekstraligi 2022):

1)          pierwsza Nagroda za cały sezon PGE Ekstraligi 2022 – za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji konkursowej całego sezonu PGE Ekstraligi 2022: zegarek AZTORIN + kwota w wysokości 10% wartości nagrody;

2)          druga Nagroda za cały sezon PGE Ekstraligi 2022 – za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji konkursowej całego sezonu PGE Ekstraligi 2022: zegarek AZTORIN + kwota w wysokości 10% wartości nagrody;

3)          trzecia Nagroda za cały sezon PGE Ekstraligi 2022 – za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji konkursowej całego sezonu PGE Ekstraligi 2022: zegarek AZTORIN + kwota w wysokości 10% wartości nagrody;

4)         czwarta Nagroda za cały sezon PGE Ekstraligi 2022 – za zajęcie czwartego miejsca w klasyfikacji konkursowej całego sezonu PGE Ekstraligi 2022: zegarek AZTORIN + kwota w wysokości 10% wartości nagrody;

5)          piąta Nagroda za cały sezon PGE Ekstraligi 2022 – za zajęcie piątego miejsca w klasyfikacji konkursowej całego sezonu PGE Ekstraligi 2022: zegarek AZTORIN + kwota w wysokości 10% wartości nagrody.

6)          szósta Nagroda za cały sezon PGE Ekstraligi 2022 – za zajęcie szóstego miejsca w klasyfikacji konkursowej całego sezonu PGE Ekstraligi 2022: zegarek AZTORIN + kwota w wysokości 10% wartości nagrody.

7)          siódma Nagroda za cały sezon PGE Ekstraligi 2022 – za zajęcie siódmego miejsca w klasyfikacji konkursowej całego sezonu PGE Ekstraligi 2022: zegarek AZTORIN + kwota w wysokości 10% wartości nagrody.

8)          ósma Nagroda za cały sezon PGE Ekstraligi 2022 – za zajęcie ósmego miejsca w klasyfikacji konkursowej całego sezonu PGE Ekstraligi 2022: zegarek AZTORIN + kwota w wysokości 10% wartości nagrody.

9)          dziewiąta Nagroda za cały sezon PGE Ekstraligi 2022 – za zajęcie dziewiątego miejsca w klasyfikacji konkursowej całego sezonu PGE Ekstraligi 2022: zegarek AZTORIN + kwota w wysokości 10% wartości nagrody.

10)        dziesiąta Nagroda za cały sezon PGE Ekstraligi 2022 – za zajęcie dziesiątego miejsca w klasyfikacji konkursowej całego sezonu PGE Ekstraligi 2022: zegarek AZTORIN + kwota w wysokości 10% wartości nagrody.

Za cały sezon PGE Ekstraligi 2022 w kategoriach:

 • Typuj sezon – typowanie miejsc drużyn PGE Ekstraligi 2022 po zakończonym sezonie rozgrywkowym:
 1. pierwsza Nagroda – za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji konkursowej Typuj sezon PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;
 2. druga Nagroda – za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji konkursowej Typuj sezon PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;
 3. trzecia Nagroda – za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji konkursowej Typuj sezon PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;
 • Typuj mecz – typowanie wyników meczów rozgrywek PGE Ekstraligi 2022:
 1. pierwsza Nagroda – za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji konkursowej Typuj mecz PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;
 2. druga Nagroda – za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji konkursowej Typuj mecz PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;
 3. trzecia Nagroda – za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji konkursowej Typuj mecz PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;
 • Typuj zawodnika (liderzy) – typowanie najskuteczniejszego zawodnika w danej drużynie w ramach każdego meczu PGE Ekstraligi 2022 w odniesieniu do zdobytych punktów i bonusów:
 1. pierwsza Nagroda – za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji konkursowej Typuj zawodnika PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;
 2. druga Nagroda – za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji konkursowej Typuj zawodnika PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;
 3. trzecia Nagroda – za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji konkursowej Typuj zawodnika PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;
 • Kto lepszy? – typowanie wyników wskazanych zawodników w zakresie zdobytych punktów i bonusów w meczach rozgrywek PGE Ekstraligi 2022:
 1. pierwsza Nagroda – za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji konkursowej Kto lepszy PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;
 2. druga Nagroda – za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji konkursowej Kto lepszy PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla;
 3. trzecia Nagroda – za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji konkursowej Kto lepszy PGE Ekstraligi 2022: czapka #SmakŻużla.

 

 1. Uczestnikowi Konkursu uprawnionemu do Nagrody (laureatowi Konkursu) nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z udziałem w Konkursie i z Nagrodą na inne osoby bez uprzedniej zgody Organizatora. Uczestnik Konkursu może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakakolwiek inna Nagroda i nie zwalnia to uczestnika Konkursu z jego zobowiązań określonych w warunkach Konkursu (w tym w niniejszym Regulaminie). Nagrody nie podlegają wymianie. Uczestnicy Konkursu nie mają również możliwości zastrzegania szczególnych właściwości Nagród (np. żądania wydania Nagrody określonego rozmiaru, modelu lub koloru), ani żądania ich zamiany na ekwiwalent pieniężny. W przypadku zrzeczenia się Nagrody przez laureata Konkursu, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora i nie przypada na rzecz jakichkolwiek innych Uczestników Konkursu.
 1. Organizator pobierze od każdego laureata Nagrody za cały sezon PGE Ekstraligi 2022, określonego w pkt 1 powyżej, podatek dochodowy od osób fizycznych – w wysokości 10 % od łącznej wartości Nagrody. Podatek zostanie pobrany i odprowadzony przez Organizatora do Urzędu Skarbowego – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

 IV. Sposób ogłoszenia i wykorzystania wyników Konkursu.

W ciągu 48 godzin po zakończonym etapie za rundy 1-7 oraz za rundy 1-14 PGE Ekstraligi 2022 oraz po zakończonym sezonie PGE Ekstraligi 2022 Organizator poda wyniki Konkursu do wiadomości publicznej – w mediach społecznościowych Organizatora i w sieci Internet (na stronie internetowej i w Aplikacji) Organizatora.

V. Powiadamianie Uczestników (laureatów) Konkursu o Nagrodach.

 1. W ciągu 7 dni od daty zakończenia każdego etapu Konkursu Organizator poinformuje zwycięskich Uczestników Konkursu – laureatów Konkursu, o przyznanych im Nagrodach.
 2. Informacja z pkt 1 powyżej zostanie przekazana za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail podanego przez laureata Konkursu w ramach logowania do Konkursu w Aplikacji.
 3. Laureat Konkursu poinformowany o Nagrodzie ma 3 dni na jej potwierdzenie.
 4. Potwierdzenie Nagrody przez laureata Konkursu, o którym mowa w pkt 3 powyżej, następuje za pomocą wysłania przez niego wiadomości pocztą elektroniczną na adres [email protected].
 5. Brak potwierdzenia Nagrody przez laureata Konkursu w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej i w sposób wskazany w pkt 4 powyżej oznacza rezygnację z Nagrody przez laureata Konkursu.
 6. W ciągu 7 dni od daty zakończenia rozgrywek PGE Ekstraligi 2022 (wszystkie mecze) Organizator poinformuje laureatów Konkursu o Nagrodach za cały sezon PGE Ekstraligi 2022. W tym zakresie stosuje się postanowienia pkt 2-5 powyżej dotyczące informacji o Nagrodzie i potwierdzenia Nagrody przez laureata Konkursu.
 7. W przypadku takiej samej liczby punktów zdobytych przez Uczestników o wyższej pozycji Uczestnika w klasyfikacji na każdym etapie Konkursu decyduje czas ostatniej aktualizacji typów przez Uczestników liczony w sekundach – im jest on krótszy, tym miejsce w klasyfikacji jest wyższe.

VI. Postanowienia dodatkowe.

 1. Uczestnik, przystępując do Konkursu poprzez zalogowanie się do niego za pomocą Aplikacji akceptuje niniejszy Regulamin (stosowne pole musi zostać odznaczone w Aplikacji, aby można było przejść dalej i rozpocząć udział w Konkursie). Przystępując w ten sposób do Konkursu każdy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin, a wszelkie inne materiały dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator ma prawo do zakończenia Konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz wyłaniania laureatów Konkursu.
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć (zdyskwalifikować) danego Uczestnika z Konkursu, informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem na adres e-mail Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator.
 6. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik może uzyskać wysyłając e-mail na adres: [email protected]
 7. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące Konkursu są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie, z zastrzeżeniem następującego postępowania reklamacyjnego:
 • Reklamacje dotycząc spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do Organizatora, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, bezpośrednio w siedzibie Organizatora (decyduje data doręczenia) lub przesyłką poleconą przesłaną na jego adres wskazany w niniejszym Regulaminie (decyduje data stempla pocztowego),
 • Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora,
 • Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji,
 • Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz). Dane osobowe Uczestnika Konkursu, podane w związku z udziałem w Konkursie (tj. imię i nazwisko, nick/pseudonim, login, wyniki osiągnięte w Konkursie i adres e-mail), będą przetwarzane przez Organizatora, na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika Konkursu, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia Nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz okres rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody (co będzie jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie). Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet imienia i nazwiska, nicka – w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszeniem wyników Konkursu.
 3. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem może kierować na adres e-mail: [email protected]
 5. Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.