Aktualizacja Regulaminu Sanitarnego PZM i nowe obowiązki zawodników

28 lipca został opublikowany zaktualizowany Regulamin Sanitarny PZM. Najważniejsze zmiany dotyczą cyklicznych testów na obecność koronowirusa, a także specjalnego załącznika, który wprowadza zalecenia sanitarne w podróżach zagranicznych na zawody.

Obowiązki zawodników uczestniczących w rozgrywkach:

1. przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu i zaleceń państwowych dotyczących przebywania w miejscach publicznych,
2. podanie na żądanie podmiotu zarządzającego lub klubu miejsca przebywania na terenie Polski w czasie sezonu,
3. przebywanie we wskazanym miejscu na terenie Polski podczas obowiązkowej kwarantanny do czasu wykonania testu na obecność koronawirusa,
4. natychmiastowe przekazanie klubowi i podmiotowi zarządzającemu informacji o skierowaniu do kwarantanny lub izolacji przez odpowiednie państwowe władze sanitarne (także w stosunku do mechanika),
5. podporządkowanie się poleceniu skierowania na izolację domową przez podmiot zarządzający (także w stosunku do mechanika),
6. podporządkowanie się skierowaniu do poddania się testom na obecność koronawirusa przez podmiot zarządzający (także w stosunku do mechanika),
7. powstrzymanie się od opuszczania terytorium Polski w czasie, gdy obowiązuje przy wjeździe na jej terytorium kwarantanna, a także w sytuacji, gdy w kraju docelowym podróży obowiązuje kwarantanna po wjeździe do tego kraju,
8. codzienne, do odwołania, przesyłanie do podmiotu zarządzającego i klubu za pośrednictwem Komisarza Sanitarnego formularza oceny medycznej w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV,
9. wskazanie mechaników, którzy będą obsługiwali go na zawodach i zapewnienie, ze będą oni stosowali się do ustalonych w niniejszym regulaminie oraz przepisach państwowych zasad postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV,
10. powstrzymanie się pomiędzy meczami i treningami od wszelkich aktywności w dużych grupach osób, co sprzyja kontaktowi z koronawirusem 2019-nCoV,
11. poddanie się przez zawodnika (włącznie z mechanikami lub z osobami z teamu zawodnika) cyklicznym testom na obecność koronowirusa 2019-nCoV (od środy 29.07.2020 co dwa tygodnie) – na koszt klubu metodą genetyczną, techniką PCR,
12. w przypadku każdego wyjazdu zawodnika (także mechaników lub osób z teamu zawodnika) z Polski, w tym na zawody, w trakcie sezonu, po powrocie zawodnik (także mechanicy lub osoby z teamu zawodnika) musi najwcześniej w środę, a najpóźniej 48 godzin przed zawodami PGE Ekstraligi poddać się testom na obecność koronowirusa 2019-nCoV i będzie on mógł uczestniczyć w treningach i zawodach wyłącznie po przedstawieniu negatywnego wyniku wykonanego na swój koszt testu na COVID19 metodą genetyczną, techniką PCR–wynik testu należy przesłać do podmiotu zarządzającego do weryfikacji najpóźniej do momentu regulaminowego zgłaszania składu sędziemu zawodów (do momentu zweryfikowania wyniku badania przez podmiot zarządzający zawodnik, a także mechanik lub osoba z teamu zawodnika nie mają prawa wstępu do strefy parku maszyn); obowiązek testów nie dotyczy przypadku, gdy zawodnik (także mechanicy lub osoby z teamu zawodnika) poddał się w tym samym tygodniu testom, o których mowa w punkcie 11,
13. poinformowanie podmiotu zarządzającego o planowanym wyjeździe zawodnika (także mechaników lub osób z teamu zawodnika) za granicę (obowiązek przekazywania informacji o planowanym wyjeździe nie dotyczy wyjazdów na zawody, w których zawodnik ma wystartować zgodnie z kalendarzem FIM, FIME oraz lig międzynarodowych); w przypadku nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zawodnik (także mechanik lub osoba z teamu zawodnika) zostanie dodatkowo, niezależnie od konieczności przeprowadzenia testu, o którym mowa w pkt 11, skierowany/a na 14-dniową izolacje domową i będzie mógł/mogła uczestniczyć w treningach oraz zawodach po jej zakończeniu, a także po przedstawieniu negatywnego wyniku wykonanego na swój koszt testu na COVID19 metodą genetyczną, techniką PCR,
14. przestrzeganie zaleceń sanitarnych w podróżach zagranicznych na zawody zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Obowiązki dla innych osób (zarówno delegowanych do obsługi zawodów lub treningów przez klub, jak i podmiot zarządzający) uczestniczących w rozgrywkach:

1. przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu i zaleceń państwowych dotyczących przebywania w miejscach publicznych,
2. podanie na żądanie podmiotu zarządzającego lub klubu miejsca przebywania na terenie Polski w czasie sezonu,
3. przebywanie we wskazanym miejscu na terenie Polski podczas obowiązkowej kwarantanny do czasu wykonania testu na obecność koronawirusa,
4. natychmiastowe przekazanie klubowi i podmiotowi zarządzającemu informacji o skierowaniu do kwarantanny lub izolacji przez odpowiednie państwowe władze sanitarne,
5. podporządkowanie się poleceniu skierowania na izolację domową przez podmiot zarządzający,
6. podporządkowanie się skierowaniu do poddania się testom na obecność koronawirusa przez podmiot zarządzający,
7. na żądanie podmiotu zarządzającego codzienne, do odwołania, przesyłanie do podmiotu zarządzającego i klubu za pośrednictwem Komisarza Sanitarnego formularza oceny medycznej w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV,
8. powstrzymanie się pomiędzy meczami i treningami od wszelkich aktywności w dużych grupach osób, co sprzyja kontaktowi z koronawirusem 2019-nCoV,
9. poddanie się cyklicznym testom na obecność koronowirusa 2019-nCoV (od środy 29.07.2020 co dwa tygodnie) – na koszt klubu (na koszt podmiotu zarządzającego w przypadku osób urzędowych delegowanych przez ten podmiot) metodą genetyczną, techniką PCR,
10. w przypadku każdego wyjazdu osoby z Polski w trakcie sezonu, po powrocie musi ona najwcześniej w środę, a najpóźniej 48 godzin przed zawodami PGE Ekstraligi poddać się testom na obecność koronowirusa 2019-nCoV i będzie ona mogła uczestniczyć w treningach i zawodach wyłącznie po przedstawieniu negatywnego wyniku wykonanego na swój koszt testu na COVID19 metodą genetyczną, techniką PCR, –wynik testu należy przesłać do podmiotu zarządzającego do weryfikacji najpóźniej do momentu rozpoczęcia pełnienia funkcji na treningu lub zawodach (do momentu zweryfikowania wyniku badania przez podmiot zarządzający osoba nie ma prawa wstępu do strefy parku maszyn); obowiązek testu nie dotyczy przypadku, gdy osoba poddała się w tym samym tygodniu testowi, o którym mowa w punkcie 9,
11. poinformowanie podmiotu zarządzającego o planowanym wyjeździe zagranicę (obowiązek poinformowania o wyjeździe nie dotyczy wyjazdów na zawody, w których sędzia ma pełnić funkcje zgodnie z kalendarzem FIM, FIME); w przypadku nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, osoba zostanie dodatkowo, niezależnie od konieczności przeprowadzenia testu, o którym mowa w pkt 9, skierowana na 14-dniową izolacje domową i będzie mogła uczestniczyć w treningach oraz zawodach po jej zakończeniu, a także po przedstawieniu negatywnego wyniku wykonanego na swój koszt testu na COVID19 metodą genetyczną, techniką PCR.

W Regulaminie Sanitarnym określono też postępowanie w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego testu na COVID 19:

1. W przypadku zlecania wykonania testów COVID19 przez Klub w jego treści jako odbiorcy wyników testów powinny widnieć wyłącznie: Koordynator Sanitarny podmiotu zarządzającego ([email protected]), KdS (właściwy adres poczty elektronicznej) oraz podmiot zarządzający ([email protected]).
2. KdS przesyła wynik testu na adres: [email protected] oraz podmiot zarządzający na adres: [email protected] w zaszyfrowanym pliku ZIP. Podmiot zarządzający może ustalić inną drogę przekazywania wyników testów o czym powiadomi kluby w stosownej korespondencji.
3. W przypadku pozytywnych wyników testów COVID19 podmiot zarządzający zawiadamia niezwłocznie właściwą Stację Sanitarno – Epidemiologiczną przesyłając jednocześnie zawiadomienie do Klubu.
4. Jedynym podmiotem uprawnionym do wydawania publicznych komunikatów dla mediów dotyczących wyników testów COVID19 przeprowadzanych w PGE Ekstralidze jest wyłącznie podmiot zarządzający.
5. Klub nie jest uprawniony do wydawania jakichkolwiek publicznych komunikatów dotyczących wyników testu bez zgody podmiotu zarządzającego.
6. Klub jest zobowiązany do wprowadzenia wewnętrznych procedur obiegu informacji w taki sposób, aby jako dysponent wyniku testu zapewnić poufność tych danych.
7. Ujawnienie wyników testów COVID19 lub domniemanie ujawnienia wyników testów przez Klub w każdym przypadku będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego wobec Klubu zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZM.

Zaktualizowano również Załącznik nr 1 do Regulaminu Sanitarnego PZM w sprawie wytycznych sanitarnych dotyczące strefy trybun dla meczów z udziałem publiczności